Bel voor direct advies naar: 0180 614 378 of mail naar vraag@locisspotter.nl
Bel voor direct advies naar: 0180 614 378 of mail naar vraag@locisspotter.nl
Kansen en bedreigingen

Activiteitenbesluit: wat betekent dit voor u?

16 Apr 2024

Het activiteitenbesluit, indien u een eigen bedrijf heeft of wilt oprichten dan heeft u er ongetwijfeld van gehoord. U moet eraan voldoen, dat is zeker. Maar als u de wettekst openslaat, blijft het allemaal erg abstract.

Het Activiteitenbesluit milieubeheer vs Wet milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer legt de algemene milieuregels vast voor bedrijven tenzij de bedrijven niet als inrichting geclassificeerd zijn. Het activiteitenbesluit stelt per activiteit regels vast waaraan u zich moet houden. De voorschriften zijn vastgelegd in de activiteitenregeling per milieubelastende activiteit en milieubelasting. U kunt hier bijvoorbeeld denken aan de activiteit het vervaardigen van snacks en de milieubelasting geur. Voor sommige inrichtingen hoeft u slechts een melding te doen terwijl voor andere inrichting een vergunning nodig is of juist geen van beide. Dit hangt af van het type inrichting dat u heeft.

De Wet milieubeheer daarentegen kan het beste gezien worden als een soort raamwerk voor milieuregels. De wet legt de algemene regels vast waarop het Activiteitenbesluit milieubeheer en andere ministeriële regelingen dieper en ook specifieker ingaan. Verder is het belangrijk om te vermelden dat niet alle milieugerelateerde zaken geregeld worden onder de Wet milieubeheer. Sommige aspecten zoals geluid hebben een eigen wet. Een voorbeeld hiervan is de Wet geluidshinder.

Naast alle verschillende milieuaspecten is er ook een hoofdstuk Algemeen. Waar onder andere een zorgplicht artikel is te vinden. Dit artikel ligt ten grondslag aan provinciale verordeningen. Ook de verplichting tot een milieueffectrapportage (MER) staat in de wet milieubeheer beschreven. Wat de MER precies inhoudt en wanneer deze uitgevoerd moet worden, is in een eerder artikel beschreven.

Het verschil tussen de wet en het activiteitenbesluit zit dus voornamelijk in het niveau van details. Wet milieubeheer kan gezien worden als een overkoepelende brede visie, terwijl in het activiteitenbesluit specifieker op de regels wordt ingegaan. Dit artikel zal daarom ook voornamelijk op het Activiteitenbesluit in gaan.

Inrichtingen

Eerder zijn de verschillende type inrichtingen al kort aangehaald; Type A-, B-, en C-inrichtingen. Voor er wordt ingegaan op de verschillende type inrichtingen is het van belang om te definiëren wat een inrichting nu precies is. Niet alle bedrijven zijn namelijk inrichtingen en alleen inrichtingen vallen onder het activiteitenbesluit en moeten voldoen aan de eisen hieruit. En wanneer moet je een melding activiteitenbesluit doen en wanneer vraag je een vergunning aan?

U bent een inrichting indien u voldoet aan artikel 1.1. Lid 1 van de Wet milieubeheer. Dit houdt in dat er een activiteit bedrijfsmatig door een mens wordt uitgevoerd en deze activiteiten binnen een zekere begrenzing verricht dienen te worden. Of op de uit te voeren activiteit moet bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor) van toepassing zijn. Dit klinkt erg abstract, maar in de praktijk wordt het al snel duidelijk.

Indien het bedrijf inderdaad een inrichting blijkt te zijn, kan de inrichting onder een van de volgende types vallen:

A: Een type A-inrichting is de minst milieubelastende inrichting van de drie types. Dit type inrichting valt helemaal onder het activiteitenbesluit. U hoeft hiervoor ook geen melding of vergunning aan te vragen bij de oprichting van uw inrichting of wanneer u iets wijzigt. Let wel op dat wanneer er iets wijzigt het raadzaam is om opnieuw te controleren welk type inrichting u bent. Wanneer uw activiteiten veranderen, kan dit ervoor zorgen dat u onder een ander type inrichting valt. Als voorbeeld voor een type A-inrichting kunt u denken aan kantoren of schoolgebouwen.

B: Een type B-inrichting heeft een zwaardere milieubelasting dan een type A-inrichting. Ook type B-bedrijven vallen volledig onder het activiteitenbesluit. Wanneer u een Type B-inrichting start of wijzigt, zult u hiervoor een melding moeten doen bij het bevoegd gezag. Deze melding heet ook wel een melding activiteitenbesluit. Daarnaast kan het zo zijn dat u ook een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig heeft. Dit betreft een simpele vergunning zonder voorschriften waar u toetst op lokale hinder. Voor type B-inrichtingen kunt u denken aan garages en jachthavens.

C: Type C-inrichtingen zijn de zwaarst milieubelastende inrichtingen van de drie. Voor de oprichting van dit soort inrichtingen heeft u een vergunning nodig. Het gaat om de activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn beschreven. Als voorbeeld voor type C-inrichtingen kunt u denken aan het opslaan van gevaarlijke stoffen en vergistingsinstallaties.

Let wel op dat ondanks de activiteiten van al deze soorten inrichtingen die onder het Activiteitenbesluit vallen, er ook andere regels van toepassing kunnen zijn op uw inrichting.

Hoe komt u erachter wat voor type inrichting u bent? Daar kunt u achter komen door de vragenboom van het activiteitenbesluit internet module (AIM) door te lopen. Via deze website kunt u ook gemakkelijk uw melding doen. Om een vergunning aan te vragen kunt u terecht op het omgevingsloket online (OLO).

Zorgplicht

De zorgplicht is al even kort genoemd. In het Activiteitenbesluit Milieubeheer in artikel 2.1 is de zorgplicht vastgelegd. Onder de zorgplicht vallen de gebruikelijke milieuaspecten. Voor deze milieuaspecten geldt dat de negatieve gevolgen voor het milieu zo veel mogelijk beperkt moeten worden. Denk hier bijvoorbeeld aan energiebesparende maatregelen. De zorgplicht geldt alleen voor type A- en B-inrichtingen. Voor type C-inrichtingen zijn de milieueisen vastgelegd in de vergunning. Het bevoegd gezag houdt toezicht en handhaaft op de zorgplicht.

Duurzaamheid

Ook duurzaamheid komt aan bod in het Activiteitenbesluit. Duurzaamheid is voornamelijk terug te vinden in onder de zorgplicht. Hierbij kan je denken aan de zorgplicht tot het verminderen van afval, het beperken van waterverbruik en het beperken van het gebruik van grondstoffen. Verder verplicht het Activiteitenbesluit energiebesparing. In afdeling 2.6 staat dat een eigenaar van een inrichting energiebesparende maatregelen moet nemen die in 5 jaar terugverdiend kunnen worden. Deze energiebesparingsverplichting is alleen verplicht op type A- en B-inrichtingen. Type C-inrichtingen vallen onder de verplichtingen de gesteld zijn in de WABO-vergunning.

Natuurlijk bestaan er ook uitzonderingen op de verplichting:

  • Inrichtingen die minder dan 50.000 kWh aan elektriciteit verbruiken per jaar en inrichtingen die minder dan 25.300m3 aan aardgasequivalenten verbruiken. Dit worden ook wel de zogenaamde kleinverbruikers van energie genoemd.
  • Zoals eerdergenoemd, de type C-inrichtingen.
  • Inrichtingen die ook al onder het CO2-emissiehandelsysteem van Europa vallen. De zogenaamde ETS-bedrijven.
  • Maar ook glastuinbedrijven die lid zijn van het CO2

Het bevoegd gezag

Al een aantal keer is de term “Bevoegd gezag” voorbijgekomen. Wat of wie worden hiermee precies bedoeld? Kort gezegd: het bevoegd gezag is een onderdeel van de overheid dat vergunningen verleent, voorschriften opstelt en ook handhaaft op deze voorschriften. In de praktijk kan dit de gemeente, de omgevingsdienst of de provincie zijn. U vraagt zich misschien af, hoe weet ik bij wie ik de melding moet doen aangezien er verschillende opties zijn. Gelukkig kunt u alles digitaal doen. Wanneer u een melding doet via het AIM of een vergunning aanvraagt via het omgevingsloket online, komt u melding/aanvraag vanzelf bij de juiste instantie terecht. U krijgt per brief of mail hier een bevestiging van zodat u weet wie in uw situatie het bevoegd gezag is.

Heeft u meer vragen over het activiteitenbesluit of wilt u meer weten over de diensten van LocisSpotter? Neem dan contact met ons op!

Categorie: Kansen en bedreigingen

Kom snel en eenvoudig met ons in contact

Wilt u meer informatie over de voordelen die LocisSpotter te bieden heeft voor uw organisatie? Vul het onderstaande formulier in en wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.