Bel voor direct advies naar: 0180 614 378 of mail naar vraag@locisspotter.nl
Bel voor direct advies naar: 0180 614 378 of mail naar vraag@locisspotter.nl
Begrippen

Omgevingsplan versus bestemmingsplan: de vier grootste verschillen

4 Jun 2020

 

Je hebt het ongetwijfeld al gehoord. De Omgevingswet, die per 1 januari 2021 van kracht zou worden, is opnieuw uitgesteld. Het traject loopt al jaren. Het blijkt een enorme klus om deze bundeling van wet- en regelgeving in de praktijk te brengen. Bovendien zijn veel gemeenten in Nederland nog onvoldoende voorbereid op de komst van de Omgevingswet. Gemeenten maken zich voornamelijk druk over het omgevingsplan. Dit omgevingsplan zal de bestemmingsplannen gaan vervangen.

Wat betekent de nieuwe Omgevingswet voor jou?

Voor jou is het van groot belang om te weten waar jij en jouw bedrijf aan toe zijn als het gaat om deze veranderingen in jouw omgeving. Daarom zetten we voor jou de belangrijkste verschillen tussen het bestemmingsplan en het omgevingsplan op een rijtje.

1.     Een omgevingsplan versus meerdere bestemmingsplannen

Elke gemeente krijgt één groot omgevingsplan ter vervanging van de geldende bestemmingsplannen en de beheersverordening uit de Wet ruimtelijke ordening. Het omgevingsplan regelt de balans in de toedeling van functies aan locaties. Een functie van een locatie kan bijvoorbeeld kantoor of wonen zijn, maar een locatie kan ook meerdere functies hebben. Bij de functieaanduiding kunnen regels worden opgesteld, die aangeven welke activiteiten wel of niet op die plek mogen worden uitgevoerd. De gemeente kan in het omgevingsplan regels stellen over vergunningplicht, meldingsplicht en verboden. 

Momenteel kun je met jouw bedrijf binnen de gemeentegrenzen in een ander bestemmingsplan vallen dan jouw buurman. Straks is dat echter niet meer mogelijk. Voor iedere gemeente geldt dat de verschillende bestemmingsplannen ‘opgezogen’ worden in één omgevingsplan, waar binnen meer mogelijk is en meer flexibiliteit kan worden geboden. Het omgevingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Aan dit proces van besluitvorming gaat een uitgebreide procedure vooraf, waarin participatie vanuit de samenleving van groot belang is. Het indienen van bezwaar of beroep is mogelijk. Hierop wordt later in dit artikel nog ingegaan. 

2.     Bredere reikwijdte 

Binnen een omgevingsplan kunnen gemeenten omgevingsplannen algemener en flexibeler inrichten dan bestemmingsplannen. Het doel hiervan: meer gelegenheid bieden aan initiatieven. Uiteraard is dit binnen het kader van de wet. Daarnaast omvat het omgevingsplan meer aspecten dan slechts planologie. Er kunnen in het omgevingsplan regels opgesteld worden over de gehele fysieke leefomgeving. Deze gaan over activiteiten die mogelijke gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving. Deze verbreding van de reikwijdte wordt gezien als het grootste verschil met het bestemmingsplan. 

Daarnaast worden diverse gemeentelijke verordeningen ondergebracht in het omgevingsplan. Denk hierbij aan bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en exploitatieplannen. De afvalstoffenverordening en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zullen niet geheel worden ondergebracht in het omgevingsplan, maar er worden wel bepalingen uit deze verordening in het omgevingsplan geïntegreerd.  

3.     Efficiëntere benutting gebruiksruimte

Momenteel wordt de gebruiksruimte binnen een gebied grotendeels bepaald op basis van vergunningen en landelijke regels en richtlijnen. Zo kan het zijn dat jij een bedrijf op wil starten in een gebied waarvan de geluidsemissie door een bestaand bedrijf volledig wordt ingenomen. De juridische ruimte om zelf geluid te produceren in het gebied wordt vaak beperkt door de reeds aanwezige bedrijvigheid. Hierdoor kan er een belemmering van jouw (beoogde) bedrijfsvoering ontstaan. Het bestemmingsplan is in deze zin dus een beperkende factor in de benutting van de gebruiksruimte. 

Met het omgevingsplan wordt dit anders. De speelruimte voor de gemeente wordt flexibeler, waarmee per kavel óf per gebied een milieubelastende activiteit kan worden gereguleerd en er ook voor toekomstige ontwikkelingen in een bepaald gebied ruimte kan worden gereserveerd om deze activiteiten uit te voeren. 

4.     Concrete regels voor bedrijven

In het omgevingsplan komen tevens regels te staan die gelden voor bedrijven. Het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) zal het Activiteitenbesluit milieubeheer vervangen en hieruit zullen standaardvoorschriften komen. Ook wordt in het BAL opgenomen welke bedrijven vergunningplichtig zijn. Dat wordt nu bepaald vanuit het Besluit omgevingsrecht (Bor). Echter, voor een aantal bedrijven zullen landelijke regels vervallen en worden ingepast in het omgevingsplan. Dat biedt maatwerk voor bedrijven. Voor voornamelijk kleine bedrijven gelden straks geen landelijke regels meer, maar worden de regels opgesteld in het omgevingsplan. Vanuit het omgevingsplan kunnen voor bepaalde branches regels opgesteld worden over onder meer geluid, lichthinder, afvalwater en geuroverlast. 

Zoals gezegd wordt de Omgevingswet opnieuw uitgesteld. Tot die tijd krijgen de gemeenten de tijd om het omgevingsplan in te richten. Dit betekent niet dat omgevingsplannen al een compleet toegespitst plan moeten hebben bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Gemeenten kunnen de ‘bruidsschat’ bij het omgevingsplan voegen. Dat is het pakket aan regels dat vanuit het Rijk wordt meegegeven aan gemeenten die zij niet op tijd zelf kunnen inrichten. Gemeenten hebben formeel 8 jaar de tijd om het omgevingsplan klaar te hebben. 

Vaststellen omgevingsplan: waar moet je op letten?

Wat voor jou van belang is, is dat het omgevingsplan geen (negatieve) invloed heeft op jouw bedrijfsvoering. Wees goed voorbereid op wat er komen gaat met het omgevingsplan en welke procedures hiermee gemoeid zijn. De gemeente moet allereerst openbaar bekendmaken dat zij het omgevingsplan wil gaan vaststellen. De voorbereidingsprocedure wordt hiermee gestart. Staat er iets in het ontwerp dat invloed kan hebben op jouw bedrijfsvoering? Dan kun je een zienswijze indienen. Vier weken na de vaststelling van het omgevingsplan treedt het in werking. 

LocisSpotter: altijd op de hoogte van ruimtelijke ontwikkelingen

Met LocisSpotter voorkom je dat de bovengenoemde vaststellingsprocedure van het  omgevingsplan ongemerkt aan jou voorbijgaat. Wij kunnen voor jou in de gaten houden wanneer het omgevingsplan wordt vastgesteld en of er voor jouw bedrijfsvoering gevaren op de loer liggen. Ook kunnen wij een zienswijze of beroep voor jou indienen! Vraag bij ons vrijblijvend om informatie of neem een abonnement op LocisSpotter.

Categorie: Begrippen

Jonathan Vrijman

Spotter

Sinds november 2018 werk ik mee aan LocisSpotter. Door de handige tool kunnen we eenvoudig per maand alle plannen in de omgeving van een bedrijfslocatie inzien. Van mijn ervaren collega’s heb ik geleerd hoe ik alle berichten moet interpreteren en welke ontwikkelingen van belang zijn. Het mooie van deze service vind ik dat we onze klanten tijdig waarschuwen voor ontwikkelingen die hun bedrijfsvoering kunnen beïnvloeden. Zonder deze berichtgeving ben je je vaak helemaal niet bewust van deze wijzigingen. Het risico dat je iets mist, wordt zo weggenomen.

Klanten krijgen bovendien toegang tot een webportal waarmee zij een duidelijk overzicht hebben van alle locaties en per locatie direct kunnen zien of het noodzakelijk is om actie te ondernemen.

Lees meer over Jonathan Vrijman>

Kom snel en eenvoudig met ons in contact

Wil jij meer informatie over de voordelen die LocisSpotter te bieden heeft voor jouw organisatie? Vul het onderstaande formulier in en wij nemen binnen 1 werkdag contact met jou op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.