Bel voor direct advies naar: 0180 614 378 of mail naar vraag@locisspotter.nl
Bel voor direct advies naar: 0180 614 378 of mail naar vraag@locisspotter.nl
Juridisch

Omgevingsvergunning: hoe werkt dat?

22 May 2018 Frank Groen

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is op 1 oktober 2010 in werking getreden. Hierin is de omgevingsvergunning is verankerd. Deze wet verving allerlei andere wetten ten aanzien van wonen, ruimte en milieu: waaronder de bouwvergunning, milieuvergunning en de sloopvergunning.

Het overkoepelende doel om de omgevingsvergunning in te voeren is onderdeel van het herijkingsprogramma van de Rijksoverheid om de hoeveelheid vergunning en wetten aangaande de fysieke leefomgeving te verminderen en te vereenvoudigen.
Het voordeel van de huidige omgevingsvergunning is dat wanneer nu iemand een project wil starten er niet voor verschillende facetten een vergunning hoeft aangevraagd te worden. Voor 2010 moest men losse type vergunningen – zoals hierboven beschreven – aanvragen bij verschillende bevoegde gezagen.

Jij vraagt te allen tijde de omgevingsvergunning aan bij het College van Burgemeester en Wethouders om jouw project tot uitvoering te kunnen brengen, ook als zij niet het bevoegd gezag zijn voor jouw project. Het zogenaamde ‘’1 loket principe’’ is hier van toepassing. Het College van Burgemeester en Wethouders, de Gedeputeerde Staten van de Provincie of de Minister geeft de omgevingsvergunning bijvoorbeeld af. Er geldt hierin één procedure, gevolgd door één besluit en tegen dit besluit bestaat ook de gelegenheid tot het indienen van beroep.

Hoe weet ik of een vergunningaanvraag noodzakelijk is?

Op de website van het Omgevingsloket online kun je een zogenaamde vergunningscheck uitvoeren. Met deze functie kom je snel te weten of een vergunning noodzakelijk is of dat een melding volstaat om jouw werkzaamheden aan te vangen. Aan de hand van het invullen van de locatie waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden, alsmede de omvang ervan, kun jij daarna de check laten doen. Hieruit komt dan naar voren of een melding volstaat, of dat je een omgevingsvergunning dient aan te vragen.

Bestemmingsplan online inzien

Naast de website van het Omgevingsloket kun je ook online het vigerende bestemmingsplan inzien. Jij toetst jouw postcode in en de plankaart zoomt in op jouw bedrijfspand. Vervolgens kun je het bestemmingsplan lezen, de toelichting, de regels en eventueel een ingetekende plankaart.

Omgevingsvergunning aanvragen

Via het Omgevingsloket online kun je de omgevingsvergunning aanvragen. Alle benodigde gegevens dien je bij de hand te hebben, denk hierbij aan: adresgegevens, omschrijving van de activiteit en een plattegrond. Maar ook het nummer van jouw kadastraal perceel. Dit kun je opvragen bij het Kadaster of op de website van ruimtelijke plannen inzien.
Er zijn twee typen procedures bij een omgevingsvergunning; een reguliere procedure en een uitgebreide procedure. Beide variëren sterk in looptijd, respectievelijk 8 weken en 6 maanden. Bij een reguliere procedure wordt de aanvraag ingediend en kan er in de tussentijd nog gevraagd worden om extra bescheiden, waarna de beschikking verleend wordt. Het bevoegd gezag kan besluiten om eenmalig de termijn te verlengen met een periode van 6 weken.

Bij een uitgebreide procedure wordt de aanvraag ingediend en kan er ook om aanvullende bescheiden gevraagd worden waarna er een ontwerpbesluit genomen wordt door het bevoegd gezag. Dit ontwerpbesluit wordt gepubliceerd en betrokkenen kunnen daarop zienswijzen indienen. Deze zullen worden beoordeeld waarna er een beschikking wordt verleend voor de aangevraagde activiteit.
De status van de aanvraag kan ook gecheckt worden in het Omgevingsloket online gedurende de termijn.

Vergunningvrij bouwen en verbouwen

Voor een aantal projecten of werkzaamheden hoef je geen omgevingsvergunning aan te vragen. In bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht kun je de vergunningvrije situaties bekijken, wanneer jouw situatie er niet tussen staat, dien jij een vergunning aan te vragen.

Officiële bekendmakingen

Nadat de omgevingsvergunning is aangevraagd, wordt deze als officiële bekendmaking gepubliceerd in de Staatscourant op de website van officiële bekendmakingen. Wanneer jouw aanvraag definitief is ingediend, wordt dit bekendgemaakt op de website en op de website van de gemeente alsmede in de plaatselijke krant.

Wanneer alleen de aanvraag gepubliceerd wordt, heeft er nog geen beoordeling plaatsgevonden door het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag heeft 6 weken de tijd om de aanvraag te beoordelen en er een besluit over te nemen, de uitkomst kan ook zijn dat er nog eens met 6 weken wordt verlengd.
Na een besluit van het bevoegd gezag ligt dat besluit ter inzage en kunnen betrokkenen zienswijzen indienen. Deze worden beoordeeld, waarna er een aanpassing noodzakelijk is of de zienswijzen worden als ongegrond verklaard en de beschikking wordt verleend.

Hoe ziet de toekomst eruit?

Op 1 januari 2021 zal de Omgevingswet inwerking treden. Alle wetinstrumenten aangaande de leefomgeving zullen onder de nieuwe wet vallen. De omgevingsvergunning blijft onder de nieuwe Omgevingswet van kracht. Het is belangrijk om de veranderingen onder de nieuwe wet inzichtelijk te hebben aangaande de omgevingsvergunning:

  • Er worden geen extra vergunningplichtige activiteiten in de nieuwe wet opgenomen;
  • ‘Lex silencio positivo’ komt in de nieuwe wet te vervallen, dit houdt in dat de vergunning niet meer automatisch verleend wordt zodra een beslistermijn is verstreken, deze regeling geldt wel onder de huidige wetgeving.
  • Door de toepassing van ruimere afwegingscenario’s voor de bevoegde gezagen zal er veel meer maatwerk per vergunning plaatsvinden, standaard vergunningvoorschriften zullen daardoor steeds meer naar de achtergrond verdwijnen.
  • De reguliere procedure zal de standaard procedure worden, waardoor de uitgebreide procedure alleen nog gebruikt zal worden in bijzondere gevallen.
  • Wanneer een beslistermijn is verstreken en er nog geen besluit is genomen heeft dat gevolgen. Een voorbeeld daarvan is onder andere dat het bevoegd gezag een dwangsom moet betalen aan de aanvrager.

 

Heb jij nog specifieke vragen over de omgevingsvergunning of wil je meer weten over de diensten van LocisSpotter? Neem contact op met een van onze spotters

Wij reageren binnen 1 werkdag.

Categorie: Juridisch

Frank Groen

Spotter

Grote projecten zijn veelal niet te missen door de grote advertenties in de krant of op billboards langs de weg. Maar de kleine aanpassingen bij de buurman of uitbreiding van de concurrent 200 meter verderop zijn ook wenselijk om te vernemen. Deze dienst neemt klanten werk uit handen, zodat zij zich kunnen blijven focussen op de dagelijkse werkzaamheden. De ‘spotters’ van LocisSpotter doen de rest op gebied van jouw leefomgeving.

Lees meer over Frank Groen>

Kom snel en eenvoudig met ons in contact

Wil jij meer informatie over de voordelen die LocisSpotter te bieden heeft voor jouw organisatie? Vul het onderstaande formulier in en wij nemen binnen 1 werkdag contact met jou op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.