Bel voor direct advies naar: 0180 614 378 of mail naar vraag@locisspotter.nl
Bel voor direct advies naar: 0180 614 378 of mail naar vraag@locisspotter.nl
 • Wat is mijn bestemming?

 • Waar vind ik het geldende bestemmingsplan?

 • Wat is een wijziging bestemmingsplan?

 • Kan ik een bestemmingsplan laten wijzigen?

 • Hoe laat ik een bestemmingsplan wijzigen?

 • Wat is bezwaar maken?

 • Wanneer kan ik een zienswijze indienen?

 • Hoe dien ik een zienswijze in?

 • Hoe wijzig ik een milieucategorie?

 • Wat is een risicoanalyse planschade?

 • Wat is een schaarse vergunning?

Wat is mijn bestemming?

Met een bestemming wordt bedoeld hoe een bepaald gebied gebruikt mag worden, welke activiteiten hier plaats mogen vinden en welke gebouwen of installaties er geplaatst mogen worden. Een voorbeeld van een bestemming is detailhandel. Op deze bestemming mag dan bijvoorbeeld een supermarkt gebouwd worden. Aan de bestemming wordt vervolgens een voorschrift verbonden met een maximale oppervlakte en hoogte. Deze voorwaarden bepalen dan hoe groot de supermarkt mag worden. Alle bestemmingen van een groter gebied tezamen en de voorschriften die daaraan verbonden zijn worden vastgelegd in een bestemmingsplan. Een voorbeeld van een bestemmingsplan kan dan zijn Rotterdam Lijnbaankwartier – Coolsingel.

Waar vind ik het geldende bestemmingsplan?

Voorheen (tot 1 januari 2024) waren alle bestemmingsplannen te vinden op Ruimtelijkeplannen.nl. Vanaf 1 januari 2024 kan je deze vinden via ‘Regels op de kaart’ van het Omgevingsloket op overheid.nl. Via de kaart kan gezocht worden op het gewenste adres. Naast de bestemming, die te zien is op de kaart, zijn ook de voorschriften die gelden bij deze bestemming in te zien.

Wat is een wijziging bestemmingsplan?

Een wijziging van het bestemmingsplan is noodzakelijk als blijkt dat jouw activiteiten of toekomstplannen niet passen binnen de mogelijkheden van het huidige bestemmingsplan. De procedure voor het wijzigen van een bestemmingsplan.

Kan ik een bestemmingsplan laten wijzigen?

Ieder bestemmingsplan kan gewijzigd worden. Dit kan gebeuren op initiatief van de gemeente, maar ook op initiatief van een ondernemer of organisatie. Het wijzigen van een bestemmingsplan vindt plaats door een formeel verzoek aan de gemeente. Aan dit verzoek wordt een onderbouwing gekoppeld, waarin aangegeven wordt waarom het plan gewijzigd moet worden, wat de positieve en negatieve effecten zijn op de omgeving. Als er sprake is van negatieve effecten dan wordt er aangeven of en in hoeverre de normen overschreden worden.

Hoe laat ik een bestemmingsplan wijzigen?

Een bestemmingsplan kan gewijzigd worden door een aanvraag in te dienen bij het bevoegd gezag, meestal de gemeente. In de meeste gevallen loopt de wijziging van het bestemmingsplan parallel aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning (of melding Activiteitenbesluit), omdat voor het veranderen van activiteiten op een locatie ook altijd een nieuwe omgevingsvergunning nodig is. In situaties waar alleen maar het bestemmingsplan gewijzigd moet worden, meestal omdat de omgevingsvergunning pas veel later aangevraagd wordt, kan de aanvraag rechtstreeks bij de gemeente ingediend worden. Aan de aanvraag wordt een onderbouwing gekoppeld, waarin aangegeven wordt waarom het plan gewijzigd moet worden, wat de positieve en negatieve effecten zijn op de omgeving. Als er sprake is van negatieve effecten dan wordt er aangeven of en in hoeverre de normen overschreden worden.

Wat is bezwaar maken?

Het maken van bezwaar of indienen van een zienswijze doe je omdat je het niet eens bent met een besluit van een gemeente of ander overheid. Alleen met een goed onderbouwd bezwaar, gebaseerd op feiten en passend bij de juridische mogelijkheden maakt jouw bezwaar kans.

Wanneer kan ik een zienswijze indienen?

Een zienswijze kan ingediend worden na terinzagelegging van een besluit of plan. Een zienswijze moet altijd voor het aflopen van de inzagetermijn worden ingediend. Als een zienswijze te laat wordt ingediend, zal deze niet in behandeling worden genomen. Verzeker je er altijd van dat de zienswijze is ontvangen en in behandeling is genomen. Vraag altijd om een bewijs. Let er bovendien op dat zienswijzen indienen per e-mail niet altijd geaccepteerd wordt.

Hoe dien ik een zienswijze in?

Een zienswijze wordt ingediend bij de instantie, het bevoegd gezag, dat het bestemmingsplan of omgevingsbesluit heeft gepubliceerd. Een zienswijze bevat een omschrijving van het deel van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en een onderbouwing waarom dit deel aangepast zou moeten worden. De argumenten hiervoor kunnen van verschillende aard zijn, maar het is van belang de argumenten te gebruiken die goed onderbouwd zijn en niet gebaseerd op gevoelsmatige aannames. Let er bovendien op dat zienswijzen die per e-mail ingediend worden, niet altijd geaccepteerd worden.

Hoe wijzig ik een milieucategorie?

Bij een wijziging van een milieucategorie gebeurt eigenlijk hetzelfde als bij de wijziging van een bestemmingsplan. In beide gevallen is het een formele procedure die bestaat uit het indienen van een aanvraag met onderbouwing en vervolgens het publiceren van het besluit waartegen bezwaar kan worden gemaakt. In dit geval wordt er dan een omgevingsvergunning strijdig gebruik bestemmingsplan aangevraagd.
Het wijzigen van een milieucategorie is in die zin specifiek omdat het gaat om een specifiek thema zoals geluid, bodem of veiligheid waardoor de milieucategorie gewijzigd moet worden. De onderbouwing van deze thema’s gebeurt meestal kwantitatief, bijvoorbeeld met een akoestisch onderzoek. In sommige gevallen, waarbij de situatie en het voldoen aan de normen overduidelijk is, volstaat mogelijk een kwalitatieve beschouwing.

Wat is een risicoanalyse planschade?

Een risicoanalyse planschade is een berekening waarin de potentiële financiële gevolgen van een beoogde ontwikkeling in kaart worden gebracht. Deze financiële gevolgen zijn verbonden aan een aantasting van de planologische waarde van een gebied die vastgelegd is in een gewijzigd bestemmingsplan.

Wat is een schaarse vergunning?

Een schaarse vergunning is een vergunning waarbij er meer vraag is dan aanbod. Van dit type vergunningen kan er maar een beperkt aantal kan worden verleend. Voorbeelden van (potentiële) schaarse vergunningen zijn:

· Frequentievergunning
· Vergunning ingevolge de Wet beheer Rijkswaterstaatwerken
· Ontgrondingsvergunning
· Parkeervergunning
· Kansspelautomatenvergunning
· Standplaatsvergunning
· Terrasvergunning
· Ontheffing op grond van de Winkeltijdenwet voor zondagsopenstelling
· Taxivergunning

Ook bepaalde subsidies kunnen onder het criterium van schaarse vergunning vallen.

Kom snel en eenvoudig met ons in contact

Wil jij meer informatie over de voordelen die LocisSpotter te bieden heeft voor jouw organisatie? Vul het onderstaande formulier in en wij nemen binnen 1 werkdag contact met jou op.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.