Bel voor direct advies naar: 0180 614 378 of mail naar vraag@locisspotter.nl
Bel voor direct advies naar: 0180 614 378 of mail naar vraag@locisspotter.nl
Juridisch

4 Oct 2018 Edwin Voogd

Wanneer jij een omgevingsvergunning aan moet vragen kun je vinden in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De Wabo is een zogenaamde raamwet en wordt ingevuld door een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Een van de belangrijkste AMvB’s in het omgevingsrecht is het Besluit Omgevingsrecht (BOR). In dit artikel kun je de belangrijkste dingen lezen rondom BOR.

Inrichtingen en aanwijzen van milieuvergunningplichtige activiteiten

In Bijlage I van het BOR wordt aangegeven wanneer jij in Nederland aan milieuregels moet voldoen. Dat kan aan regels in een milieuvergunning zijn, maar in Nederland zijn veel bedrijven vergunningvrij voor milieu. Dat betekent dus niet dat er geen regels gelden, maar dat zijn dan zogenaamde algemene regels. Deze staan met name in het Activiteitenbesluit. In plaats van een vergunning aan te vragen moet meestal wel een melding worden gedaan.

Voor bedrijven met een hoger milieurisico geldt nog wel een vergunningplicht. In bijlage I van het BOR is aangegeven wanneer jij nog een milieuvergunning  aan moet vragen. Het gaat vaak om grotere bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan en verwerken, afvalverwerkers, intensieve veehouderijen etc.

Er is een handige tool ontwikkeld waarmee je kunt bepalen of er milieuregels zijn en of jij vergunningplichtig bent.

Vergunning brandveiligheid

Soms is er nog een vergunning nodig voor het brandveilig in gebruik nemen van een bouwwerk. Dat is meestal het geval wanneer er sprake is van een beperkte zelfredzaamheid van mensen. Zoals bij jongeren – en gehandicaptenverblijven. Dit is te vinden in artikel 2.2 van het BOR. Maar ook hier geldt dat voor de meeste bouwwerken algemene regels gelden, namelijk die uit het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken. Ook hier is vaak een meldingsplicht.

Vergunning vrij bouwen

In artikel 2 van Bijlage II van het BOR worden bouwwerken aangewezen waarvoor geen bouwvergunning nodig is. Bijzonder is dat deze bouwwerken ook nog eens in strijd met het bestemmingsplan mogen worden geplaatst.

We kennen natuurlijk allemaal de aan- en uitbouwen en garages/blokhutten die zonder vergunning gebouwd mogen worden. Dat zijn zogenaamde bijbehorende bouwwerken in een achtererfgebied uit artikel 2 lid 3 van Bijlage II. Het is lang niet altijd zo gemakkelijk vast te stellen of een bouwwerk vergunningvrij is, omdat dit onder andere met (de grootte van) het achtererfgebied, bebouwingspercentage  en bouwhoogte te maken heeft.

Verder bevat bijlage II een hele lijst van andere bouwwerken zoals dakkapellen, vlaggenmasten, zonnepanelen etc. die vergunningvrij zijn onder bepaalde voorwaarden.

In artikel 3 van Bijlage II is nog een categorie vergunningvrije bouwwerken opgenomen. Ook hier gaat het vaak om bouwwerken in het achtererfgebied, maar die mogen een stuk groter zijn dan die uit artikel 2. Verder vallen hier ook dakkapellen aan de voorkant onder, recreatieve nachtverblijven etc. Er gelden soms specifieke voorwaarden. Wat in ieder geval geldt is dat deze bouwwerken niet in strijd met het bestemmingsplan mogen zijn. Dit betekent dat er voor deze bouwwerken altijd in het bestemmingsplan moet worden nagegaan of dat het geval is. De bouwwerken uit artikel 2 kennen zoals gezegd die voorwaarde niet, maar zijn dat zijn dan ook beperktere bouwwerken.

Rijksmonument waarvoor geen bouwvergunning nodig is

Bij aanpassingen aan Rijksmonumenten is, net als bij gemeentelijke monumenten, vrijwel altijd een bouwvergunning nodig. De uitzondering hierop vormt artikel 3a van Bijlage II van het BOR: gewoon onderhoud en inpandige wijzigingen aan onderdelen die geen monumentale waarde hebben. In die gevallen kan de aanpassing vergunningvrij gebeuren.

Afwijkingen van het bestemmingsplan met een snelle procedure

Afwijkingen van het bestemmingsplan die niet onder artikel 2 van Bijlage II vallen, kunnen zomaar een proceduretijd van 6 maanden hebben als er in het bestemmingsplan zelf geen mogelijkheid tot afwijken is opgenomen. Dat komt omdat in die gevallen ook de gemeenteraad een toestemming moet geven en het vaak om ingewikkelde afwijkingen gaat.

In een aantal gevallen kan het echter sneller. In de volksmond noemen we dat de kruimelgevallen en die staan in artikel 4 van Bijlage II. Op deze manier kan bijvoorbeeld een bijbehorend bouwwerk tot 150 m2 worden gebouwd met een snelle procedure van 8 weken voor de aanpassing van het bestemmingsplan. Maar ook een antenne installatie van 40 meter. Let op: in deze gevallen moet naast een afwijking van het bestemmingsplan ook nog een bouwvergunning worden verleend. Maar ook die kan binnen die termijn van 8 weken worden verleend.

Voorwaarden aan een aanvraag om een omgevingsvergunning

In hoofdstuk  4 van het BOR is aangegeven waar een aanvraag aan moet voldoen. Bij voorkeur wordt een aanvraag digitaal ingediend. Dit gaat via het zogenaamde Omgevingsloket (OLO). Bij veel aanvragen moeten ook bepaalde bijlagen worden gevoegd om een beoordeling van de aanvraag mogelijk te maken. Denk aan tekeningen, constructieberekeningen, geluidsonderzoeken, luchtkwaliteitsonderzoeken etc. Wanneer dat precies nodig is, is te vinden in de Ministeriële regeling omgevingsrecht. Soms is het niet nodig dat alle daarin voorgeschreven indieningsvereisten worden overgelegd. Dat is afhankelijk van de situatie en of de gemeente of provincie al informatie heeft.

Het is ook mogelijk om aanvragen gefaseerd aan te vragen. Dat kan handig zijn wanneer je verschillende omgevingsvergunningen nodig hebt. Bijvoorbeeld voor bouw, milieu en afwijken bestemmingsplan. Wanneer je bij 1 van die 3 problemen verwacht, kan het handig zijn een zogenaamde gefaseerde vergunningaanvraag op te stellen en in te dienen. Dan hoeven ook nog niet direct alle indieningsvereisten bij de aanvraag gevoegd te zijn. Dit kan kosten besparen.

Voorwaarden aan een vergunning

Hoofdstuk 5 van het BOR is eigenlijk gericht aan de gemeente of provincie. Hierin is te vinden welke voorwaarden en voorschriften aan een omgevingsvergunning mogen worden verbonden. Hoewel de overheid dit toepast, is het toch ook voor bedrijven interessant. Immers wanneer er bepaalde voorwaarden of voorschriften in de omgevingsvergunning staan waarmee jij het niet eens bent kan met behulp van hoofdstuk 5 gekeken worden of de gemeente of provincie dat wel terecht heeft gedaan.

Meldingen over jouw omgeving? Probeer LocisSpotter 3 maanden gratis

Welke informatie heeft jouw bedrijf nodig met betrekking tot de opvolging van ruimtelijke ordening in jouw omgeving? Is het voor jouw bedrijf genoeg indien alleen wijzigingen in bestemmingsplannen gevolgd worden? Of is het ook van belang om op de hoogte te zijn van omgevingsvergunningen voor bouwactiviteiten, zoals woningbouw in de nabijheid van jouw inrichting? Het kan allemaal met de pakketten van LocisSpotter.

Probeer 3 maanden gratis

Categorie: Juridisch

Edwin Voogd

Spotter

Ik ben bij LocisSpotter betrokken voor de juridische ondersteuning. Bij complexe omgevingssituaties kunnen de spotters bij mij terecht voor juridisch advies. Door mijn ruime ervaring in deze materie weet ik meestal snel de juiste te bewandelen weg. Sommige zaken zijn uiteindelijk besloten in de rechtbank. Als jurist heb ik hierbij goed kunnen ondersteunen.

Lees meer over Edwin Voogd>

Kom snel en eenvoudig met ons in contact

Wil jij meer informatie over de voordelen die LocisSpotter te bieden heeft voor jouw organisatie? Vul het onderstaande formulier in en wij nemen binnen 1 werkdag contact met jou op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.