Bel voor direct advies naar: 0180 614 378 of mail naar vraag@locisspotter.nl
Bel voor direct advies naar: 0180 614 378 of mail naar vraag@locisspotter.nl
Bedrijfsinformatie

Mer-beoordeling: voorbeeld rioleringsbedrijf

16 Apr 2024 Joep Verhoeven

In dit artikel wordt de mer-beoordeling van Van der Velden Rioleringsbeheer behandeld. Van der Velden Rioleringsbeheer is Nederlands grootste dienstverlener in ontstoppen, reinigen, inspecteren, repareren en renoveren van rioleringen. Op haar locatie in Schalkwijk wordt afvalwater afkomstig uit vetafscheiders van haar opdrachtgevers behandeld.

Het hierbij vrijkomende afvalwater wordt nu nog op de traditionele manier gezuiverd. Deze is energie-intensief en past niet meer binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van Van der Velden. Daarom is het voornemen te investeren in een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie op basis van anaerobe technieken waarbij bij de zuivering biogas wordt gewonnen. Dit biogas wordt vervolgens omgezet in elektriciteit wat uiteindelijk gaat leiden tot een energie neutrale installatie. Als onderdeel van de vergunningaanvraag heeft BMD geholpen bij het opstellen van:

1. Een ruimtelijke onderbouwing om de wijziging van het bestemmingsplan mogelijk te maken;
2. Een mer-beoordeling om de impact van deze verandering op de omgeving van de locatie te toetsen.

De reden voor het mer-beoordeling komt voort uit het Besluit milieueffectrapportage. In onderdeel D, onder categorie 18.1 is bepaald dat een mer-beoordelingsplicht geldt voor installaties voor de verwijdering van afval met een capaciteit van 50 ton per dag of meer.

In de mer-beoordelingsnotitie van Van der Velden lag de nadruk op de verandering van de activiteit, namelijk het zuiveren van afvalwater. Daarnaast wordt een aantal ondersteunende activiteiten die een milieurelevantie hebben beschouwd, te weten:

– Het opwekken van energie uit biogas;
– Opslag propaan;
– Opslag loog en zuur.

Omvang

Het opwekken van energie uit biogas levert een positieve bijdrage op het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. De gemeente Houten wil in 2040 energieneutraal zijn en de productie van elektriciteit uit biogas draagt hieraan bij.

De productie van biogas geeft een risico op brand en explosie. Tijdens normaal bedrijf wordt het biogas direct verwerkt tot elektriciteit. Bij storing of onderhoud van de installatie wordt het systeem geïnertiseerd met stikstof. Ten slotte is een noodfakkel aanwezig voor het affakkelen van overmatig biogas.

Locatie

De hoofdfunctie van het gebied waarbinnen de activiteiten plaats vinden is agrarisch. De activiteiten van Van der Velden leveren hieraan geen negatieve bijdrage. Voor de lozing van het afvalwater beschikt Van der Velden reeds over een waterwetvergunning. De locatie ligt niet in of nabij wetlands en op een afstand van circa 8,5 km ligt een aangewezen Natura 2000 gebied. De locatie ligt op een afstand van 1 km van landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang.

De conclusie is daarom dat er geen negatieve effecten te verwachten zijn op de omgeving.

Potentiële effect

Voor de potentiële effecten is gekeken naar geluid, luchtkwaliteit en geur. Voor deze drie deelaspecten zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd. Uit geen van deze onderzoeken is een negatieve bijdrage gebleken. Ten slotte is het aspect bodem beschouwd. Dit betrof onder meer de opslag van zuur en loog. De risico’s zijn vastgelegd in een bodemrisicodocument. Met de maatregelen die hierin beschreven staan wordt een verwaarloosbaar bodemrisico bereikt.

De conclusie van het potentiële effect is derhalve dat er geen negatieve effecten te verwachten zijn.

Besluit

De provincie Utrecht heeft positief op deze mer-beoordelingsnotitie besloten. Daarmee is een basis voor vergunningverlening en dus ook realisatie van dit project mogelijk gemaakt.

Categorie: Bedrijfsinformatie

Joep Verhoeven

Spotter

Het idee voor LocisSpotter is een aantal jaar geleden ontstaan. In eerste instantie voerden we de meeste handelingen handmatig uit. Zo was het -net als voor onze klanten wanneer ze het zelf bijhouden- een tijdrovende klus, maar door onze expertise konden we dit toch als dienst aan onze klanten aanbieden. Inmiddels zijn veel handelingen geautomatiseerd. Hierdoor is de informatie betrouwbaar en direct voorhanden. Ik ben erg trots op LocisSpotter.

Bij één locatie is het al prettig als wij het werk uit handen nemen, maar zeker als het om meerdere locaties gaat, besparen klanten enorm veel tijd door deze klus aan ons uit te besteden. Doordat we LocisSpotter steeds verder hebben doorontwikkeld, kunnen we deze dienst voor een mooie prijs aanbieden. Ik ben ervan overtuigd dat een klant met een abonnement op LocisSpotter een goede deal maakt. Het bespaart tijd, je wordt tijdig geïnformeerd én doordat alle ‘spotters’ ervaren adviseurs zijn op allerlei gebieden kunnen ze ook direct handelen wanneer zich een probleem voordoet en aan de slag om dit op te lossen. Bovendien kunnen we gebruikmaken van de expertise van andere collega’s, zoals een jurist. Zo hoeft een klant niet op zoek naar een andere partij die hem verder kan helpen, maar kan alles via ‘uw eigen spotter’ geregeld worden.

Lees meer over Joep Verhoeven>

Kom snel en eenvoudig met ons in contact

Wilt u meer informatie over de voordelen die LocisSpotter te bieden heeft voor uw organisatie? Vul het onderstaande formulier in en wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.