Bel voor direct advies naar: 0180 614 378 of mail naar vraag@locisspotter.nl
Bel voor direct advies naar: 0180 614 378 of mail naar vraag@locisspotter.nl
Kansen en bedreigingen

Wat zijn ruimtelijke plannen?

27 Feb 2018

Ruimtelijke plannen beschrijven wat de overheden van plan zijn op het gebied van ruimtelijke ordening. Wordt ergens een nieuwe weg aangelegd? Of een nieuwbouwwijk? Dan staat dat in deze plannen beschreven. De plannen worden opgesteld door de gemeentes, provincies en het rijk.

Welke ruimtelijke plannen zijn er?

Er zijn verschillende soorten ruimtelijke plannen. Bestemmingsplannen, voorbereidingsbesluiten, omgevingsvergunningen en structuurvisies vallen allemaal onder de noemer ruimtelijke plannen. De belangrijkste is het bestemmingsplan.

1. Bestemmingsplannen

Het bestemmingsplan wordt opgesteld door de gemeente en bepaald wat er met de ruimte mag gebeuren. In bestemmingsplannen krijgen grond en gebouwen een specifieke bestemming.  Zo staat beschreven of ergens gebouwd mag worden en wat voor een bebouwing dat mag zijn. Een bepaalde locatie kan bijvoorbeeld bestemd zijn voor ‘bedrijven’ of voor ‘wonen’. Ook wordt bijvoorbeeld de maximale bouwhoogte gedefinieerd. Voor de inwerkingtreding van een bestemmingsplan moet het verschillende fasen doorlopen:

– voorontwerpbestemmingsplan;
– ontwerpbestemmingsplan;
– vastgesteld bestemmingsplan.

Via een wijzigingsplan, een uitwerkingsplan of een ontheffing die is opgenomen in een omgevingsvergunning kan er worden afgeweken worden van een geldend bestemmingsplan.

2. Voorbereidingsbesluiten

Wanneer de gemeente voornemens is om voor een gebied een nieuw bestemmingsplan op te stellen, wordt dit aangegeven in een voorbereidingsbesluit. Zo wordt voorkomen dat er omgevingsvergunningen worden verleend voor ontwikkelingen die wel in het huidige bestemmingsplan passen, maar niet meer gewenst zijn in het toekomstige nieuwe bestemmingsplan.

3. Omgevingsvergunningen

De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Omgevingsvergunningen worden getoetst aan bestemmingsplannen. Er kan echter door middel van verschillende procedures worden afgeweken van het bestemmingsplan. Zo zijn in artikel 2.12 lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wijzigingsmogelijkheden vastgelegd in de vorm van ‘binnenplans afwijken’, ‘kruimelgevallen’, ‘buitenplans afwijken’ en ‘tijdelijk afwijken’.

4. Structuurvisies

Een structuurvisie is een strategisch beleidsdocument waarin de visie op het ruimtelijke beleid voor de hele gemeente, provincie of een ander administratief gebied staat beschreven. Dit document beschrijft bijvoorbeeld de visie van het bevoegd gezag op zaken als bodemgebruik, infrastructuur, natuurbehoud of de economische structuur van een gebied. In de Wet Ruimtelijke Ordening is bepaald dat iedere gemeente, alsook de provincies en het Rijk verplicht is om voor haar hele grondgebied ten minste één structuurvisie op te stellen. Omdat de structuurvisie een beleidsdocument is, is het niet  mogelijk om hier tegen in beroep te gaan. Het is daarentegen wel mogelijk om bezwaar te maken tegen een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning.


Hoe kan ik ruimtelijke plannen inzien?

Er gebeurt iets in uw omgeving wat invloed heeft op uw bedrijfsvoering? Misschien wordt er een geluidsgevoelig object direct achter uw bedrijfspand gebouwd. U had dit graag eerder willen weten. Het is mogelijk om ruimtelijke plannen in te zien. Nieuwe ruimtelijke plannen worden digitaal beschikbaar gesteld en zijn voor iedereen gratis toegankelijk. U kunt ruimtelijke plannen inzien op de website van ruimtelijke plannen. Dit is de toegangspoort voor alle geldende ruimtelijke plannen van de overheid in heel Nederland. Naast de geldende ruimtelijke plannen worden hier ook ontwerpbestemmingsplannen gepubliceerd.  Bestemmingsplannen worden ook altijd aangekondigd via een bewonersbrief, een huis-aan-huisblad, de Staatscourant of op de website van de gemeente. LocisSpotter houdt voor u de veranderingen in uw omgeving in de gaten. Wanneer er iets in uw omgeving verandert, ontvangt u attenderingen die ervoor zorgen dat u op tijd kunt handelen.

Voor het inzien van omgevingsvergunningen kunt u terecht op de website van officiële bekendmakingen. Op deze website worden wekelijks alle aangevraagde, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen gepubliceerd.


Hoe kan ik bezwaar indienen tegen ruimtelijke plannen?

Het is mogelijk om bezwaar in te dienen tegen ruimtelijke plannen. De gemeente stelt eerst een ontwerpbestemmingsplan op. Na de publicatie van dit ontwerpbestemmingsplan vangt een periode aan van zes weken waarin het ontwerp kan worden ingezien. Tijdens deze periode is het mogelijk een ‘zienswijze’ in te dienen bij de gemeenteraad.  Dit is belangrijk als u het niet eens bent met de inhoud van het bestemmingsplan. U kunt namelijk alleen bezwaar maken tegen een bestemmingsplan als u tijdens de ontwerpfase een zienswijze kenbaar heeft gemaakt. Wanneer u dit niet gedaan heeft, kunt u alleen beroep aantekenen tegen wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Als u tijdens de ontwerpfase een zienswijze heeft ingediend en u bent het niet eens met het besluit van de gemeenteraad, dan is het mogelijk om bezwaar te maken bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit is mogelijk gedurende een periode van zes weken die ingaat na de bekendmaking.

Voor het bezwaar tegen een omgevingsvergunning geld dezelfde procedure. Elke aanvraag van een omgevingsvergunning moet worden gepubliceerd in een gemeentelijk blad, een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad of op internet.  Bent u het niet eens met de plannen in de aanvraag dan kunt u dat van te voren aangeven bij de desbetreffende partij. De Gemeente stelt een ontwerpbesluit op. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen een periode van zes weken na bekendmaking een zienswijze indienen.  Als u tijdens de ontwerpfase een zienswijze heeft ingediend en u bent het niet eens met het besluit van de gemeenteraad, dan is het mogelijk om bezwaar te maken bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit is mogelijk gedurende een periode van zes weken die ingaat na de bekendmaking.

Een bezwaarschrift richt u aan het College van Burgemeesters en Wethouders van de Gemeente. In het bezwaarschrift dient u uw bezwaren uitgebreid toe te lichten. Het is tevens van belang om zo compleet mogelijk te zijn in uw bezwaar. Thema’s die niet ter sprake komen in uw bezwaarschrift kunt u later niet gebruiken in (hoger) beroep. Het is belangrijk om uw bezwaar te onderbouwen met bewijs. U kunt daarbij verwijzen naar deskundigenrapporten. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en aanverwante Wet- en regelgeving bevatten vele regels over wat wel en niet meegewogen moet worden bij de beslissing over het verlenen van een vergunning. Om precies te weten welke regels in uw geval van toepassing zijn en te zorgen dat u niets over het hoofd ziet, kan het verstandig zijn om een specialist te raadplegen.

 

Op de hoogte blijven van ruimtelijke ordening in uw omgeving? Onze spotters signaleren knelpunten zodat u op tijd kunt handelen om eventuele problemen te voorkomen.

Probeer nu 3 maanden gratis!

Categorie: Kansen en bedreigingen

Mylène Reesink

Spotter

Vanaf de start ben ik betrokken bij LocisSpotter.

We zijn continu bezig met het verder ontwikkelen van LocisSpotter. We zoeken bijvoorbeeld naar wegen om nog specifieker te kunnen ¨spotten¨. Hierdoor ontvangt een klant echt alleen informatie die voor hem van waarde is en hoeft hij niet alsnog met een bulk aan informatie zelf aan de slag.

Het webportal waarin de klant kan inloggen, geeft een duidelijk overzicht van lopende en afgeronde zaken. Waardoor in één oogopslag te zien is hoe de huidige situatie is.

We blijven steeds op zoek naar nog meer producten die we kunnen aanbieden via LocisSpotter. Met de nieuwe Omgevingswet op komst zien we nog veel meer mogelijkheden om onze klanten te kunnen helpen.

Lees meer over Mylène Reesink>

Kom snel en eenvoudig met ons in contact

Wilt u meer informatie over de voordelen die LocisSpotter te bieden heeft voor uw organisatie? Vul het onderstaande formulier in en wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.